BOSSON-IT  Automatisering, Internet- & PCdiensten
Welkom
Automatisering
Internet Diensten
PCservice
Klanten login
Contact
Algemene Voorwaarden
Disclaimer
Sitemap

Klachten en klachtentermijn

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.
Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Algemene Voorwaarden Consumentenkoop:

Bosson-IT was deelnemer in het ICT Waarborgfonds. ICTWaarborg heeft voor haar deelnemers Algemene Voorwaarden laten opstellen. Die voorwaarden hanteren wij nog steeds.
 

klik hier om onze Algemene Voorwaarden te downloaden als pdf.

Algemene Voorwaarden B2B

Artikel 1          Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bosson-IT voor zover van deze voorwaarden niet door Bosson-IT uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Bosson-IT, voor de uitvoering waarvan door Bosson-IT derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Bosson-IT en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ook blijven onderhavige  algemene voorwaarden gelden, wanneer Bosson-IT kennis heeft van tegengestelde of afwijkende voorwaarden van de Wederpartij en diens opdracht zonder enig voorbehoud uitvoert.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Bosson-IT en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht dient te worden genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Bosson-IT niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bosson-IT in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 9. Bosson-IT is gerechtigd, deze voorwaarden elk moment te wijzigen. Aanvaarde opdrachten zullen echter onder de voorwaarden worden uitgevoerd, zoals die golden op het moment van het aangaan van de overeenkomst.  
Artikel 2           Offertes en aanbiedingen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van Bosson-IT zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer door Bosson-IT beschikbaar kan worden gesteld, dan wel niet meer door hem kan woden geleverd 
 2. Bosson-IT kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Bosson-IT daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bosson-IT anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bosson-IT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

 Artikel 3    Contract; Contractsduur; leveringstermijnen; uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 

 1. De overeenkomst tussen Bosson-IT en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij BossonIT derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Bosson-IT dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Bosson-IT heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Bosson-IT is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Bosson-IT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien Bosson-IT gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Bosson-IT ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Bosson-IT zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is BossonIT gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Bosson-IT bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Bosson-IT op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Bosson-IT een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Bosson-IT gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Bosson-IT daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien Bosson-IT bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Bosson-IT onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
  1. Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
  2. Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Bosson-IT toekomende bevoegdheid of een op Bosson-IT rustende verplichting ingevolge de wet;
  3. In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij BossonIT alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden 

Artikel 4        Afwijkende bepalingen mbt Hosting en Domeinregistraties: Contract; Contractsduur; uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 

 1. Op overeenkomsten waarbij de registratie van een of meer domeinen betrokken zijn gelden terzake aanvullend de volgende voorwaarden:
  1. De overeenkomst wordt bij registratie van het/de bestelde domein(en) geëffectueerd.
  2. De overeenkomst komt niet eerder tot stand dan op de dag dat de entreebijdrage en/of de jaarvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen voor domeinhuur en hosting zijn bijgeschreven op de financiële rekening van Bosson-IT
  3. De contractverbintenis betreffende de registratie van het domein wordt rechtstreeks tussen de Wederpartij en de toekennende instantie respectievelijk de registrator geëffectueerd. Bosson-IT brengt de registratie van domeinen in het kader van een overeenkomst ten behoeve van de Wederpartij onder bij en derde partij, die vervolgens de registratie zal gelasten. De door deze partij te hanteren algemene voorwaarden maken dan deel uit van de overeenkomst.
  4. De top-level domeinen (TLD’s) worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd. Voor ieder top-level domein gelden verschillende toekenningvoorwaarden. Zie voor de toekenningsvoorwaarden voor het .nl TLD “http://www.sidn.nl/ace.php” en voor de overige TLD’s “www.icann.org/udrp/udrp.htm”. De hiervoor genoemde gelinkte voorwaarden maken dan deel uit van de overeenkomst.
  5. De voor registratie van domeinen benodigde gegevens worden door de derde partij in een geautomatiseerde procedure naar de desbetreffende toewijzingsinstanties doorgezonden. De Wederpartij kan pas van een daadwerkelijke toewijzing uitgaan, wanneer de internet-service onder het gewenste domein beschikbaar is gesteld. Een vaste garantie voor toewijzing van bestelde domeinen kan niet worden verstrekt.
 2. Tenzij uit de aanbieding anders blijkt, wordt een overeenkomst met betrekking tot hosting en/of domeinregistraties automatisch met een looptijd van één jaar verlengd, zolang deze niet door een der partijen met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maand voorafgaand aan de afloop van de overeenkomst wordt opgezegd.
 3. Opzegging van de overeenkomst mbt hosting en/of domeinregistraties dient schriftelijk te geschieden, waarbij bij toezending per fax uitdrukkelijk is toegestaan.
 4. Opheffingsopdrachten voor domeinen vereisen ondertekening door de domeineigenaar/AdminC.
 5. Wanneer de Wederpartij bij opzegging niet tevens opdracht tot opheffing van een domein verstrekt, is Bosson-IT gerechtigd, het domein na beëindiging van de overeenkomst en na afloop van een redelijke termijn aan de bevoegde toekenninginstantie te doen restitueren. Bosson-IT wijst er in dit verband op, dat in dat geval een vergoedingsverplichting van de Wederpartij jegens de toekenninginstantie kan blijven bestaan.
 6. In plaats hiervan kan Bosson-IT het domein na afloop van een redelijke termijn ook doen laten wissen.
 7. Beëindigt Bosson-IT de overeenkomst om gegronde redenen vanwege betalingsverzuim dan wel om een andere gewichtige reden, kan Bosson-IT na afloop van een redelijke termijn tot opheffing van het (de) betrokken domein(en) overgaan, indien de Wederpartij geen andere opdracht verstrekt.
 8. BossonIT kan de prijzen aan het begin van een nieuwe looptijd van een overeenkomst met inachtneming van een redelijke aankondigingtermijn van ten minste één maand wijzigen. Indien de Wederpartij binnen een door Bosson-IT gestelde redelijke termijn geen bezwaar tegen de wijziging aantekent, geldt de wijziging als zijnde geaccepteerd. In haar wijzigingsaankondiging wijst Bosson-IT de Wederpartij erop, dat de wijziging van kracht wordt, wanneer deze geen bezwaar aantekent.
 9. Wanneer tarieven van domeinregistratie-instanties worden gewijzigd, kan Bosson-IT haar prijzen dienovereenkomstig aanpassen. Is de aanpassing onbillijk, is de Wederpartij gerechtigd, de overeenkomst per datum van ingang van de prijsverhoging te beëindigen.   

 

Artikel 5       Producten en diensten van de door Bosson-IT ingeschakelde provider, hierna te noemen de “PROVIDER”

 

 1. Bosson-IT en de Wederpartij zijn aan de hieronder in dit artikel opgenomen regels en bepalingen van de POVIDER gehouden. Onder cliënt wordt ter zake zowel Bosson-IT als de Wederpartij verstaan.
  1. Alle servers in de computercentra van DE PROVIDER zijn via een complexe systeemarchitectuur aan het internet gekoppeld. Het ingaande en uitgaande dataverkeer loopt via routers, loadbalancers, switches etc., die stuk voor stuk slechts een bepaalde maximale datadoorvoercapaciteit toelaten. Een rechtstreekse aansluiting van afzonderlijke servers op doorgiftepunten naar het internet is niet aanwezig. Om technische redenen zijn derhalve de dataverkeercapaciteiten voor servergroepen op bepaalde punten beperkt. Een verhoogd dataverkeeraanbod van of naar afzonderlijke servers kan er namelijk toe leiden, dat voor deze en andere technisch met hen gekoppelde servers niet de op de serverpoort maximaal mogelijke datadoorvoercapaciteit beschikbaar is. De datadoorvoercapaciteit wordt in dergelijke gevallen technisch over de aangesloten servers verdeeld. Dit geldt dienovereenkomstig voor internetpresenties waarbij een server wordt gedeeld. Bij een verhoogd dataverkeersaanbod worden de verkeerscapaciteiten over de technisch verbonden internetpresenties verdeeld.
  2. De beschikbaarheid van de DE PROVIDER servers en de datawegen tot aan het doorgiftepunt naar het internet (backbone) bedraagt volgenopgaaf van DE PROVIDER minstens 99 % gemiddeld per jaar. DE PROVIDER wijst haar cliënten er op, dat beperkingen of belemmeringen van haar dienstverlening kunnen optreden, die buiten de invloedsfeer van DE PROVIDER liggen. Daaronder begrepen zijn in het bijzonder handelingen van derden, die niet in opdracht van DE PROVIDER handelen, niet door DE PROVIDER beïnvloedbare technische voorwaarden van het internet alsmede force majeure. Evenzo kan ook de door de cliënt benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur van invloed op de diensten van DE PROVIDER zijn. Voor zover dergelijke omstandigheden van invloed zijn op de beschikbaarheid of functionaliteit van de door DE PROVIDER geleverde dienst, heeft dit geen uitwerking op de contractconformiteit van de door DE PROVIDER geleverde dienst.
  3. DE PROVIDER voert aan haar systemen ten behoeve van de veiligheid van het netverkeer en ter handhaving van de netintegriteit, de interoperabiliteit van de diensten en de dataveiligheid regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit. Daartoe kan zij haar diensten met inachtneming van de belangen van de cliënt tijdelijk opschorten of beperken, voor zover objectieve redenen dit rechtvaardigen. DE PROVIDER zal de servicewerkzaamheden, voor zover dit mogelijk is, op tijden met weinig internetverkeer uitvoeren. Indien langer durende tijdelijke onderbrekingen of beperkingen van diensten noodzakelijk noodzakelijk zijn, zal DE PROVIDER de cliënt van te voren omtrent de aard, de omvang en de duur van de belemmering op de hoogte stellen, voor zover zulks onder de gegeven omstandigheden objectief mogelijk is en de kennisgeving opheffing van reeds opgetreden onderbrekingen niet verder vertraagt.
  4. DE PROVIDER is vrij in haar keuze van de technische infrastructuur. Zij kan de gebruikte infrastructuur, backbones, diensten van derden-leveranciers alsmede hard- en software te allen tijde vervangen. Het gebruik van een bepaalde infrastructuur, backbones, diensten van derden-leveranciers of bepaalde hard- en software geldt alleen als bestanddeel van de overeenkomst, indien zulks in de beschrijving van de diensten uitdrukkelijk vermeld wordt.
  5. DE PROVIDER kan haar diensten wijzigen, voor zover zulks met het oog op de belangen van DE PROVIDER in redelijkheid van de cliënt kan worden gevergd.
  6. DE PROVIDER is in alle gevallen gerechtigd, haar diensten met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn te wijzigen. Tekent de cliënt niet binnen een door DE PROVIDER gestelde, redelijke termijn bezwaar tegen de wijziging aan, wordt deze van kracht. DE PROVIDER maakt de cliënt er in de wijzigingsaankondiging op opmerkzaam, dat de wijziging van kracht wordt, wanneer deze geen bezwaar aantekent.
  7. Voor zover er vaste IP-adressen beschikbaar worden gesteld, behoudt DE PROVIDER zich het recht voor, om het aan de klant toegewezen IP-adres te wijzigen, indien dit om technische of juridische redenen noodzakelijk is.
  8. Voor zover noodzakelijk en redelijk verleent de cliënt medewerking bij een wijziging, bijvoorbeeld via het opnieuw invoeren van toegangsdata of eenvoudige omschakelingen van zijn systemen.
  9. DE PROVIDER behoudt zich ten aanzien van e-mails het recht voor, de omvang van in- en uitgaande berichten te beperken, voor zover zulks in redelijkheid van de cliënt kan worden verlangd. DE PROVIDER is gerechtigd, alle op de door haar beschikbaar gestelde accounts binnengekomen emailberichten te wissen, a) nadat deze door de cliënt zijn opgeroepen, b) nadat deze overeenkomstig de instructies van de cliënt zijn doorgezonden, c) na afloop van de bewaartermijn van 60 dagen.

Artikel 6      Verplichtingen van de Wederpartij tegenover Bosson-IT

 1. Wederpartij dient tijdig zorg te dragen voor elektronische aanlevering van de content van een door Bosson-IT te bouwen internetpresentie. Indien Wederpartij de betreffende content niet tijdig verstrekt, of indien deze gegevens onbruikbaar, onvolledig of beschadigd worden aangeleverd, vervalt voor Wederpartij het recht op plaatsing en zal een overeengekomen bouwtijd worden verlengt met de tijd die Bosson-IT nodig is om alsnog te kunnen beschikken over bruikbaar materiaal . Indien Bosson-IT het aangeleverde materiaal moet bewerken zullen daartoe kosten in rekening worden gebracht. Bosson-IT zal de Wederpartij van de noodzakelijke bewerking op de hoogte stellen, opdat Wederpartij kan kiezen de bewerking eventueel zelf uit te voeren. De verplichting tot betaling van hetgeen is overeengekomen blijft evenwel onverkort van toepassing.
 2. De Wederpartij is verplicht wijzigingen in de persoonlijke en/of bedrijfgegevens volledig en onverwijld aan Bosson-IT mede te delen. Dit geldt in het bijzonder voor de adresgegevens, het emailadres en bij betalingen met creditcard of bij automatische incasso voor creditcard- en de bankgegevens.
 3. BossonIT kan informatie en verklaringen die betrekking hebben op de contractverbintenis naar het emailadres van de Wederpartij verzenden. De Wederpartij is gehouden, post naar het emailadres dat geldt als contactadres voor Bosson-IT regelmatig op te halen.
 4. De Wederpartij is verplicht, bij registratie, overdracht en opheffing van domeinen, wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en bij wisseling van providers en registrators in redelijke mate medewerking te verlenen.    

Artikel 7       Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Bosson-IT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, haar diensten te blokkeren of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  1. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst BossonIT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  4. door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Bosson-IT kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Bosson-IT gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
  5. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bosson-IT kan worden gevergd.
 2. Blokkeert Bosson-IT een dienst op gerechtvaardigde gronden, blijft de vergoedingsaanspraak bestaan en kan zij déblokkering afhankelijk maken van een administratievergoeding ten bedrage van € 100,= exclusief btw.
 3. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Bosson-IT gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bosson-IT op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien BossonIT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Indien Bosson-IT op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bosson-IT, zal Bosson-IT in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Bosson-IT is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Bosson-IT zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Bosson-IT genoemde termijn te voldoen.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Bosson-IT vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Bosson-IT op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 8           Gedragsregels, Rechtsschendingen en bedreigingen
 1. Het verzenden van spam-mails is verboden. Dit omvat in het bijzonder het verzenden van verboden en ongewenste reclame aan derden. Bij verzending van e-mails is het tevens verboden, foutieve afzendergegevens te vermelden of de identiteit van de afzender op enige andere wijze te versluieren. De Wederpartij is verplicht, bij commerciële communicatie dit oogmerk door een dienovereenkomstige opmaak van de email duidelijk te maken.
 2. De Wederpartij dient erop te letten, dat kwantitatief begrensde "inclusief" diensten niet worden overschreden (opslagruimte; verkeersvolume ed.), voor zover een dergelijke overschrijding niet contractueel is overeengekomen. Indien Bosson-IT vaststelt dat het verkeersvolume van een abonnee van een webhosting-pakket de in de betreffende overeenkomst vastgelegde maandlimiet met meer dan 10 procent overschrijdt, zal Bosson-IT de Wederpartij hierover informeren. Bosson-IT kan vervolgens aan de Wederpartij aanbieden, een uitgebreidere overeenkomst (bijv. een hoogwaardiger webhosting-pakket) met een navenant hoger verkeersvolume af te sluiten. Indien de aanbieding tot afsluiting van een uitgebreidere overeenkomst door de Wederpartij wordt afgewezen, is Bosson-IT gerechtigd, de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken te beëindigen, zonder dat door Wederpartij enige recht ontstaat op vergoeding van schade. Daarenboven heeft BossonIT bij overschrijding van het verkeersvolume een bijzonder opzeggingsrecht, zulks met een opzeggingstermijn van drie weken.
 3. Wanneer door derden aannemelijk wordt gemaakt, dat hun rechten door de inhoud van een internetpresentie, of door een domein als zodanig worden geschonden, dan wel wanneer het op grond van objectieve aanknopingspunten als waarschijnlijk moet worden beschouwd, dat rechtsvoorschriften door domeinen of de inhoud van internetpresenties worden geschonden, kan Bosson-IT de desbetreffende internetpagina('s) doen blokkeren, zolang de rechtsschending of een conflict tussen partijen omtrent de rechtsschending voortduurt.
 4. Wordt de mogelijke rechtsschending door een domein begaan, kan Bosson-IT tevens maatregelen laten nemen, die het domein ontoegankelijk maken. In gevallen, waarin de rechtsschending door een domein op grond van objectieve aanknopingspunten als vaststaand kan worden beschouwd, kan Bosson-IT de overeenkomst zonder opzeggingstermijn beëindigen.
 5. Bij inhouden met een extremistisch, pornografisch of commercieel-erotisch karakter kan Bosson-IT in plaats van enkel een blokkade tevens een onmiddellijke beëindiging bewerkstelligen. Dit geldt ook, wanneer dergelijke inhouden door hyperlinks of andere links, die de cliënt op pagina´s van derden plaatst, toegankelijk worden gemaakt.
 6. Verzendt de Wederpartij spam-mails zoals hiervoor bedoeld, kan Bosson-IT de postvakken op de mailserver tijdelijk laten blokkeren.  
 7. Wordt in spam-mails, zoals hiervoor bedoeld, een internetadres genoemd of gelinkt dat in het door Bosson-IT ingeschakelde computercentrum wordt beheerd of waarvan de inhouden in dat computercentrum zijn opgeslagen, kan Bosson-IT het domein of de betreffende inhouden tijdelijk laten blokkeren.
 8. Bosson-IT kan op grond van objectieve criteria de aan haar Wederpartijen gerichte e-mails afwijzen, wanneer feiten de veronderstelling rechtvaardigen, dat een email schadelijke software (virussen, wormen of Trojanen etc.) bevat, de afzenderinformatie foutief of versluierd is, of wanneer sprake is van ongevraagde of versluierde commerciële communicatie.

Artikel 9           Overmacht
 1. Bosson-IT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bosson-IT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bosson-IT niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. waaronder in ieder geval dient te worden verstaan een niet aan Bosson-IT toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Bosson-IT. Bosson-IT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bosson-IT zijn verbintenis had moeten nakomen.
  Bosson-IT behoudt zich het recht voor om ook een beroep op overmacht te doen in het geval van werkstakingen in het bedrijf van Bosson-IT of van betrokken toeleveranciers.
 3. Bosson-IT kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Bosson-IT ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bosson-IT gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.  
Artikel 10          Betaling en incassokosten
 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Bosson-IT aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Bosson-IT aangegeven. Bosson-IT is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Facturering en betaling geschiedt altijd vooruit en ineens voor de gehele contractperiode.
 3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Bosson-IT heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Bosson-IT kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Bosson-IT kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Bosson-IT echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 8. Vorderingen van Bosson-IT kan de Wederpartij uitsluitend met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen compenseren 
Artikel 11           Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door Bosson-IT in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Bosson-IT totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Bosson-IT gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Bosson-IT geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Bosson-IT veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Bosson-IT daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Bosson-IT ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is BossonIT gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Bosson-IT bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Bosson-IT zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Bosson-IT en door Bosson-IT aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bosson-IT zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 12      Garanties, onderzoek en reclames
 1. De door Bosson-IT te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Bosson-IT kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1/2 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Bosson-IT verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Bosson-IT, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Bosson-IT geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Bosson-IT te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat BossonIT in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient BossonIT in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Bosson-IT de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Bosson-IT, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Bosson-IT te retourneren en de eigendom daarover aan Bosson-IT te verschaffen, tenzij Bosson-IT anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Bosson-IT daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij. 
Artikel 13      Aansprakelijkheid
 1. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die voor Bosson-IT ontstaat indien Wederpartij in strijd handelt met verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
 2. Bosson-IT is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het door Wederpartij of derden niet of niet volledig kunnen krijgen van toegang tot de middels een overeenkomst met Bosson-IT gehoste website als gevolg van welke oorzaak dan ook, of voor onvolledige of onjuiste overdracht van informatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bosson-IT
 3. Indien Bosson-IT op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 4. Bosson-IT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BossonIT is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Bosson-IT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bosson-IT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Bosson-IT toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Bosson-IT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan als gevolg van artikel 7:24 lid 2 BW.
 8. Indien Bosson-IT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bosson-IT beperkt tot maximaal het totaal van de overeengekomen vergoedingen, die de Wederpartij voor de periode van twee jaar voorafgaand aan het optreden van de schadetoebrengende gebeurtenis in het kader van de desbetreffende overeenkomst aan Bosson-IT heeft betaald., althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In het geval van een consumentenverkoop wordt de aansprakelijkheid echter beperkt tot drie maal het hiervoor bedoelde bedrag.
 9. De aansprakelijkheid van Bosson-IT is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bosson-IT of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14       Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Bosson-IT en de door Bosson-IT bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Bosson-IT van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 15         Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 16         Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Bosson-IT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Bosson-IT toerekenbaar is.
 2. Indien Bosson-IT uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Bosson-IT zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bosson-IT, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bosson-IT en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 17         Intellectuele eigendom
 1. Bosson-IT behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Hieronder vallen o.a. de door Bossson-IT ter beschikking gestelde uitingen zoals inhouden, teksten, afbeeldingen, animaties, film- en geluidsmaterialen ten behoeve van de internetpresentie. De Wederpartij mag voor de duur van de overeenkomst ten behoeve van de overeengekomen internetpresentie deze uitingen gebruiken. Het is niet geoorloofd, aan derden gebruiksrechten te cederen. Na beëindiging van de overeenkomst dienen de uitingen te worden gewist.
 3. De door Bosson-IT op grond van de overeenkomst met de Wederpartij ter beschikking gestelde internetpresentie mag uitsluitend worden gebruikt in het kader van het betrokken internet-pakket (Budget-Web). Gebruik van de internetpresentie andere internet-presenties van de Wederpartij is uitgesloten. Buiten deze clausule vallen meerdere domeinen van de Wederpartij die naar dezelfde inhoud of subsecties van een inhoud daarvan verwijzen. In geval van een schending van deze bepalingen is Bosson-IT gerechtigd, de internet-presentie zolang zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn te blokkeren, totdat de rechtmatigheid van het gebruik door Wederpartij is aangetoond.
 4. Bosson-IT heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18         Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bosson-IT partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.  

Artikel 19         Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. De deze algemene voorwaarden kunnen door Bosson-IT middels mededeling van een link bekend worden gemaakt, via welke deze op het internet kunnen worden geraadpleegd.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
C 2019  Bosson-IT Automatisering | M. 0629 56 58 57